Algemene Voorwaarden EMTEX customize your clothes

Emtex-workwear.nl
Hoekerweg 70
6222 NP Maastricht
Nederland

www.emtex-workwear.nl
contact@emtex-workwear.nl

Kvk: 81444241
BTW: NL.862.094.811.B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door EMTEX aangegane overeenkomsten.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” of “klant” wordt de al dan niet contractuele wederpartij van EMTEX verstaan.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
6. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft EMTEX het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

Artikel 2. Offertes

1. Al onze offertes en eventuele bijlagen zijn vrijblijvend voor EMTEX. Zij dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden EMTEX derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan EMTEX gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door EMTEX te zijn aanvaard.
2. Van de door EMTEX gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door EMTEX in dit verband gemaakte gereedschappen, (intellectueel) eigendom van EMTEX. De goederen, moeten op eerste verzoek aan EMTEX worden geretourneerd en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven of anderszins verstrekt. Tevens behoud EMTEX alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 2 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij EMTEX is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor EMTEX aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met EMTEX komt eerst tot stand wanneer wij een aan EMTEX gegeven order schriftelijk of per e-mail hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. Ingeval EMTEX een aanbetaling verlangt, komt de overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de volledige aanbetaling door EMTEX is ontvangen.
3. De door EMTEX aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 3 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan EMTEX te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens EMTEX gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden EMTEX alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. EMTEX behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij EMTEX binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van EMTEX bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
4. Indien uw afbeeldingen niet druk klaar aangeleverd worden brengen wij een minimum tarief van € 50,- aan voorbereidingskosten in rekening. Eventuele verdere uren worden gefactureerd tegen een tarief van € 75,- per uur.
5. EMTEX behoudt zich het recht voor aanbiedingen te wijzigen. Het is mogelijk dat een aanbieding op onze site dan ook niet meer geldig is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit vooraf te verifiëren.
6. Al onze prijzen zijn inclusief alle setup kosten (mits het artwork aan onze standaarden voldoet), maar exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief BTW.
7. Bij spoedleveringen vervallen in principe alle kortingen. Voor spoedtransport (Express/Koeriersdiensten) worden, tenzij in overleg anders beslist, alle kosten in rekening Gebracht bij koper.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

1. De door EMTEX opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens (en betalingen) die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in EMTEX bezit zijn. De door EMTEX opgegeven levertijden zin indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient EMTEX derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 1.000 excl. BTW zegge: éénduizend euro bedraagt voor leveringen binnen Nederland op een adres. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Eventuele uit- en inklaringen kunnen door EMTEX worden verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door EMTEX verzonden op de naar EMTEX oordeel gunstige wijze met door EMTEX te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet of anderszins in verzuim is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
7. De koper wordt geacht de goederen binnen 8 dagen na gereed-melding volledig te betalen en in ontvangst te nemen.

Artikel 6. Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid, rechtmatigheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor alle gegevens die hij EMTEX verstrekt heeft. Koper garandeert dat hij geen inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht of andere rechten. Koper is gehouden om een (druk)proef te vragen en die proef te controleren. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door EMTEX verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door EMTEX geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door EMTEX geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
2. EMTEX staat voor kwaliteit; om u te behoeden voor misdrukken e.d. behouden wij ons het recht voor van 10% meer- of minderlevering zonder prijscorrectie in verband met uitval/misproductie. Het kan zijn dat wij alle artikelen toesturen ondanks kleine afwijkingen; in het geval dat meer dan 10% van de geleverde artikelen niet naar wens is willen wij u vragen binnen 5 werkdagen na levering contact met ons op te nemen.
3. Houd rekening met mogelijke afwijkingen van 5-10% in zowel materiaal-, druk- of borduurkleuren, plaatsing en afmetingen van uw logo/personalisatie. Dit in verband met mogelijk gebruik verschillende programmatuur en kleurinstellingen, reacties van inkten op ondergronden e.d. Dergelijke afwijkingen worden door koper hierdoor op voorhand aanvaard.
4. Koper is gehouden de goederen direct na levering grondig te (laten) controleren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, moeten door de koper binnen 5 dagen na levering, aan EMTEX ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
5. Gebreken die ten tijde van de levering niet redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan EMTEX ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 4.
6. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens EMTEX betrekking hebbend op gebreken in de door EMTEX geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 4 en 5 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan EMTEX ter kennis zijn gebracht;
b. de koper EMTEX geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door EMTEX voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sedert de levertijd is verstreken.
7. Als uw reclame terecht bevonden is en we overeenkomen artikelen te vervangen, houd u er dan rekening mee dat de te vervangen artikelen in principe altijd eerst geretourneerd moeten worden alvorens wij tot vervanging over gaan.
8. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door EMTEX geleverde zaken zal een door EMTEX aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen. De klant verklaart zich hiermee akkoord.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door EMTEX geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens EMTEX (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door EMTEX wordt vastgesteld en voor EMTEX tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
3. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van EMTEX uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die EMTEX voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stagnatieschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
6. De koper is gehouden EMTEX te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen EMTEX mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
7. EMTEX kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging van uw levering welke veroorzaakt wordt door een derde (transporteur/douane/inklaringsinstantie enzovoorts).
8. Het is voor EMTEX onmogelijk om aangeleverde gegevens door klanten te controleren op juistheid, volledigheid of rechtmatigheid. De klant garandeert aan EMTEX dat afbeeldingen, door klant (aan)geleverd, (intellectueel) eigendom zijn van de klant, dan wel dat de klant een licentie of anderszins toestemming heeft om het (intellectueel) eigendom te gebruiken, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, alsmede dat de aangeleverde gegevens juist, volledig en deugdelijk zijn. EMTEX kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten, overtreding van copyright-wetten en/of daaropvolgende consequenties.
9. De koper vrijwaart EMTEX voor eventuele aanspraken van derden.
10. EMTEX beschikt over een team van ontwerpers, waarmee u desgewenst in contact gebracht kunt worden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor verder verloop van transacties en/of communicatie met deze ontwerpers. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor het al dan niet accepteren van een opdracht door deze ontwerpers. EMTEX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele transacties met onze partners en/of ontwerpers. Het is mogelijk om EMTEX alle communicatie voor u te laten verzorgen.
11. EMTEX is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het vervoer naar en opslag ten kantore van opdrachtgever.
12. EMTEX kan niet uitsluiten dat zij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. EMTEX dient uit een oogpunt van continuïteit van haar bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. EMTEX kan verzekerd zijn tegen bepaalde aansprakelijkheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vandaar dat er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van EMTEX. De verplichting tot schadevergoeding van EMTEX op basis van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen EMTEX uit hoofde van een door of ten behoeve van EMTEX gesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering (al dan niet aan EMTEX) wordt uitbetaald.
13. Indien EMTEX om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de aansprakelijkheidsbeperking van de voorgaande alinea of een andere verdergaande beperking, is de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat EMTEX bij de klant in rekening heeft gebracht (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag van dat onderdeel of die deellevering.

Artikel 8. Verlengd eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Alle aan de koper geleverde goederen blijven (intellectueel) eigendom van EMTEX, doch zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van koper, totdat alle krachtens deze of andere overeenkomsten verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
2. Het is (voor) koper zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk niet mogelijk, noch toegestaan geleverde zaken over te dragen, in vuistpand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan EMTEX over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
4. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper EMTEX eigendomsrecht rustend op de door EMTEX geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van EMTEX een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar EMTEX in eigendom toebehoren, onder EMTEX te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor EMTEX voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder EMTEX nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op EMTEX verzoek deze verzekering aan te tonen.
7. EMTEX behoudt zich het recht voor afbeeldingen/overproductie van gerealiseerde artikelen of samples, alsmede bedrijfsnaam en logo van onze klanten, te gebruiken als reclamemateriaal of op onze website, tenzij u hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt. Achteraf kan er niet meer gereclameerd worden.
8. EMTEX is gerechtigd om van de koper en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen. De koper is verplicht om op eerste verzoek van EMTEX (aanvullende) zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie, of een pandrecht op (alle) activa. Indien de koper in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is EMTEX bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.De koper is verplicht op het eerste verzoek van EMTEX een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van EMTEX te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de koper op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de koper, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De koper verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De koper verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan EMTEX om namens de koper een pandrecht op de goederen te (doen) vestigen namens de koper, ten behoeve van EMTEX

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door EMTEX aangewezen bank- of girorekening.
2. EMTEX is in alle gevallen gerechtigd een aanbetaling te verlangen. In veel gevallen is een aanbetaling noodzakelijk, dit staat vermeld in de door koper ontvangen orderbevestiging. Voor samples wordt altijd een sample-tarief in rekening gebracht dat mogelijk gedeeltelijk verrekend wordt in de eindafrekening. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
3. Voor klanten die een betalingstermijn hebben geldt; bij te late betaling vervallen alle verleende kortingen. Termijnen op facturen van EMTEX gelden als fatale termijn. Na het verstrijken daarvan is de koper direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4. EMTEX heeft het recht de nakoming van haar verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd eventuele andere rechten van EMTEX.
5. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot anderszins ongedaan maken van de door EMTEX verrichte prestatie, onverminderd EMTEX recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan EMTEX, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente plus 4% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten(met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten of kosten van een advocaat of andere gemachtigde) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,– alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor EMTEX nadelige wijze.
6. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
7. Koper is nimmer bevoegd verschuldigde bedragen te verrekenen of betaling op te schorten. Koper kan zich dus niet beroepen op verrekening of opschorting (dus ook niet na klachten, reclames of anderszins).
8. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te verlangen.
9. EMTEX kan haar vorderingen op koper overdragen aan een derde. Koper geeft hierdoor zijn toestemming daarvoor.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van EMTEX kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in EMTEX bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper EMTEX niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door EMTEX gedane offertes en op alle door EMTEX aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door EMTEX aangegane overeenkomsten en door EMTEX verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in in de (nabijheid van de) vestigingsplaats van EMTEX in Nederland.

Artikel 13. Retourneren

1. U wilt een artikel retourneren? Als u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u onder de bepaalde voorwaarden ruilen of retourneren. Geborduurde en/of bedrukte kleding kan niet worden geretourneerd. Heeft u klachten neem dan contact met ons op om samen tot een goede oplossing te komen.

2. Voor niet bedrukte en/of niet geborduurde kleding geldt het volgende: U zult contact met ons moeten opnemen om het product te retourneren, de retourneer periode bedraagt 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Mail ons op contact@emtex-workwear.nl en vermeldt uw gegevens, het ordernummer en de reden waarom u het product wilt retourneren. Indien de retourneer reden gegrond is en conform onze gestelde voorwaarden zullen wij uw retourzending goedkeuren. Producten kunnen alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de verzend- en retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag van uw bestelling na ontvangst binnen 14 dagen crediteren.

3. Voorkom beschadiging, verpak uw retourzending in een omdoos. Wij verzoeken u om artikelen altijd in een omdoos te verpakken, zodat het artikel of de verkoop verpakking niet kan beschadigen tijdens transport. Bijvoorbeeld: Plak nooit een verzendlabel aan de buitenkant van een schoenendoos, maar verpak de schoenendoos altijd in een beschermende om-doos, waarop vervolgens het verzendlabel bevestigd kan worden.

4. Onze retourprocedure: In het geval van een bestelfout of een niet correcte uitvoering van uw bestelling volgt u onderstaande retourprocedure:

 • U vult het retourformulier in op www.emtex-workwear.nl . Dit vindt u terug bij ‘retouraanvraag’. Hierop vermeldt u de artikelen die u wenst te retourneren en de reden hiervoor. Dit formulier verstuurd u naar contact@emtex-workwear.nl / info@emtex.nl.
 • Indien de reden van retour door ons wordt goedgekeurd, ontvangt u per mail een retournummer met daarbij een document waarvan je 1 exemplaar in de doos stopt en 1 exemplaar op de doos plakt.
 • U stuurt de retour binnen 10 werkdagen naar ons adres.
 • Afhankelijk van de reden van uw retour zijn hier kosten aan verbonden:
  – Indien het een retour van stalen, pasmaten of een bestelfout betreft, dan zullen er 15% retourkosten aangerekend worden en dient u de goederen op eigen initiatief naar ons te retourneren.
  – Indien het om een leveringsfout gaat waar Emtex schuld aan treft, dan worden er uiteraard geen retourkosten aangerekend en zal Emtex een retour ophaling regelen. Dit enkel wanneer wij de goederen in originele staat (hoe het geleverd werd) en verpakking in ontvangst kunnen nemen.

5. Er zal geen creditnota gemaakt worden wanneer de artikelen:

 • Niet in de originele verpakking zitten;
 • Vuil, gekreukeld, geborduurd of bedrukt zijn;
 • Meer dan 1 maand na factuurdatum geretourneerd worden;
 • Niet meer in de collectie zitten;
 • Gefactureerd werden aan een bijzondere stalenkorting of deel uitmaakten van een samplekit;

6. Om onze retourafdeling optimaal te laten functioneren, kunnen wij geen retouren aanvaarden welke niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden of waarbij de retourbon niet overeenkomt met de geleverde goederen. Indien wij een retour ontvangen waarbij de regels niet gerespecteerd werden, zullen wij u contacteren om deze op te laten halen (binnen 1 maand) of deze worden niet gecrediteerd. Wanneer er artikelen niet netjes gevouwen zijn volgens origineel verpakt, worden er 50% retourkosten aangerekend.

Retouradres:
EMTEX WORKWEAR
Hoekerweg 70
6222 NP Maastricht
Nederland